Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Alkotmány linkgyűjtemény linkjeinek képes leírásai - keresés a linkek között: Szavazás - Vétójog [5. oldal]
részletek »

Alkotmány képes leírás: Szavazás - Vétójog [5. oldal]

Képes leírás

Itt vagy: alkotmany.tlap.hu » Képes leírás
Keresés
Találatok száma - 80 db
Szavazás mindenkinek az alkotmányról , és hétköznapi dolgokról

Szavazás mindenkinek az alkotmányról , és hétköznapi dolgokról

A honlap fő profilja , hogy kérdőíveket , szavaztasson , a kérdőívek nem tudományosan vannak összeállítva , hanem különböző ötletek alapján. A kérdések között vannak komolyak és bulvár igényeket kiszolgálók is. A beépített transzlátor segítségével több nyelvre fordíthatók így szerepelhetnek benne magyar és külföldi szavazások is. Vannak állandó oldalak mint pl. Kérdés a Nőkhöz? vagy Kérdés a Férfiakhoz? 15 -15 kérdőívvel. Nem szükséges szavazni ahhoz, hogy a szavazás eredményét megtekintsük, elég az Eredmények linkre kattintani.

Szent Korona és néphagyomány

Szent Korona és néphagyomány

A népi kultúra ugyanúgy magyar hagyományainkat őrzi, mint történelmi ereklyéink. Kódolt üzenetet tartalmaz. Az üzenetek megfejtésére a mai kor embere már csak segítséggel képes. Az inkvizíció könyvégetései, az idegen hódítók pusztításai ellen csak a szóbeli hagyományozás és a továbbadandó üzenet átkódolása segít. A Koronáról szóló néhány levelem gondolatisága ennek a népdalokban, népmesékben és tárgyi emlékekben meglévó kódnak a megértésében próbál segíteni azoknak, akik a nagyvárosi élet révén a természettől és a mítoszoktól már telejesen elszakadtak. Mert Koronánk üzenete - bármilyen szokatlannak tűnik is - szoros kapcsolatban van népdalaink, balladáink, meséink üzenetével.

Szent Korona-tan

Szent Korona-tan

A Szent Korona-tan hívei szerint a felbomló törzsi szervezet, és a megyerendszer bevezetése szükségessé tette, hogy a Kárpát-medence szabad népeinek I. István jogi biztosítékot adjon kiváltságaik, jogaik megőrzésére és a király leválthatóságára - noha erre vonatkozó, István korából származó írásos bizonyíték nem áll rendelkezésre. A tan hívei szerint e gondolat jegyében I. István király az ú.n. Szent Koronát a mindenkori király fölé emelte. I. István király Imre herceghez intézett Intelmei alapján egy korona jelképezi az országot mint területet, az ország polgárait, a közigazgatási rendszert, az apostoli keresztény hitet, az apostolságot, az uralkodó személyét, az uralkodói tulajdonságokat és képességeket, a jogi intézményrendszert, az igazságos ítélkezést, a társadalmi türelmet (toleranciát), az ország védelmét és az országban lakó, együttélő, vendégként befogadott idegen népeket.

Politika magazin hírek
A kormány tagadja, hogy az EU blokkolta volna a paksi bővítést
A kormány tagadja, hogy az EU blokkolta... Blokkolta az Európai Bizottság Magyarország 12 milliárd eurós atomenergetikai megállapodását Oroszországgal - állította a Financial Times. Bár az Index szerint az ő kérdésükre Navracsics Tibor EU-biztos is megerősítette a vétót, Giró-Szász András kommunikációs államtitkár később tagadta az FT hírét és hozzátette, helyreigazítást kértek a laptól. Nem hagyta...
A Financial Times blogrovatában fejti ki véleményét Mesterházy Attila a mai magyar kormányról
A Financial Times blogrovatában fejti ki... Mesterházy Attila írását közli az Orbán-kormányról a Financial Times...
Nemzetközi lapok véleménye az ukrajnai válságról
Nemzetközi lapok véleménye az ukrajnai... 2014. január 30. Az ukrajnai válság miatt megnövekedett annak kockázata, hogy...
Szentkorona Tana

Szentkorona Tana

Nincs még egy olyan nemzet a Földön, amely egyetlen nemzeti ereklyéjének ekkora jelentőséget tulajdonítana és olyannyira tisztelné, mint a magyar nép a Szent Koronát. Birtoklásáért trónviszályok dúltak, sokszor árulások és összeesküvések áldozatává lett. Volt eset, amikor egyszerűen ellopták vagy titkon őrizték. Egy alkalommal hazaszállítása közben vesztették el, de mindig megkerült. Többször hurcolták ki az országból, föld alatt elásva rejtegették, és történt, hogy zálog tárgyát képezte. A korona "szent" elnevezése abból az áhítatból eredt, miszerint az államalapító királyt szentté avatták. Példa nélküli az a szemlélet is, melyet a régi feudális Magyarország alkotott a Szent Koronáról: a Szent Korona Tan. A Magyar Szent Korona a magyar történelem legbecsesebb emléktárgya, s a legrégebben használt, mind a mai napig épségben megmaradt királyi fejék Európában. A Magyar Szent Korona csaknem ezer esztendeje hozzá tartozik történelmünkhöz. A Magyar Szent Koronával ezer év alatt 55 magyar királyt koronáztak meg (csak két király fejére nem tették a Szent Koronát; II. János Zsigmondékra, mint "ellenkirályra", aki csak névleg uralkodott és 1570-ben le is mondott, valamint II. József fejére, aki saját akaratából nem koronáztatta meg magát).

Története

Története

Legrégibb írott dokumentumaink között jelentős az 1222-ben II. András által kiadott Aranybulla, amely az István királynak tulajdonított törvényekre s az uralkodása óta eltelt időszak szokásaira hivatkozva formulázta meg a nemesség előjogait a királlyal szemben (személyes szabadságának garanciáit, adómentességet, ellenállási jogát stb.). Werbőczy István Hármaskönyvében - amelyet az alkotmány második nagy pillérének tekintettek, annak ellenére, hogy formálisan sohasem emelték törvényerőre - a megelőző időszak jogszokásait gyűjtötte össze. A Hármaskönyvben megjelent Szent Korona-tan szerint az egymással egyenjogú nemesek a királlyal együtt képezték a magyar államiságot szimbolizáló Szent Korona testét.

Történeti alkotmányunk fejlődése II.

Történeti alkotmányunk fejlődése II.

Átmenet a rendi alkotmányróla polgári alkotmányra A19. században a felvilágosult abszolutizmus szellemé- ben történő kormányzás egyértelműen visszatartó jellegűnek mutatkozott a társadalmi-gazdasági fejlődés igényeivel szemben. Sorozatosan előfordult, hogy a központi szervek haladó jellegű reformokat akasztottak meg átmeneti vagy pillanatnyi fiskális érdekekből, hogy akadályai voltak a kultúra és műveltség fejlődésének. Nem véletlen, hogy éppen a gazdasági szakemberek oldaláról érte sorozatos támadás a régi alkotmányt, akik nem látták annak jogi fejleszthetőségét alkotmányos úton, és ezért készek lettek volna mindenestől elvetve külföldi haladó példákhoz igazodni - bár korántsem értettek abban egyet, hogy ez a radikális francia vagy inkább a konzervatív angol példa útja legyen. Érdekes ebből a szempontból, hogy sokszor az egyébként fontolva haladók hajlandók lettek volna a magyar alkotmányos hagyományokat lényegében feladni, míg a radikális változást sürgetők között ezen alkotmányosság bizonyos elemei megtartására létezett hajlandóság. Így e vonatkozásban Széchenyi inkább az első, Kossuth Deákkal inkább a második irányban haladt volna.

Tudják-e, mi a Szent Korona-tan?

Tudják-e, mi a Szent Korona-tan?

Magyarország ugyanis, az az ország volt, amelynek nem volt írott alkotmánya, hanem az évszázados szokásjog volt az alkotmánya. (Még egy ilyen ország van, Anglia.) Ennek a szokásjog rendszernek, - 1848-ig -, gerince volt, a soha törvényerőre nem emelt Corpus juris Hungarici, amely tartalmazta első királyaink törvényeitől a XIX . századig megfogalmazott jogszabályokat és a hozzájuk kapcsolódó szokásjogot. E szokásjog gerincét Werbőczy Hármaskönyve képezte, amelyet 1515-ben ugyan megtárgyalt az országgyűlés, de soha törvényerőre nem emelték. A Hármaskönyv elvi gerincét képezte az úgynevezett Szent Korona -tan amely a Szent Koronában, mint fogalomban, egyesítette az ország területét, a királyt és a nemességet. (A Hármaskönyv a jobbágyságot teljes jogfosztással sújtotta.) A Szent Korona-tan lényege pedig az Aranybullától eredően az volt, hogy nincs nemesség király nélkül és nincs király nemesség nélkül. (Az Aranybulla 31.szakaszát, amely feljogosította a nemességet a fegyveres ellenállásra a király ellen, ha az nem tartja be a vállalt kötelezettségeit, 1687-ben a 4. törvénycikk eltörölte).

Túl a szövegen - Értekezés a magyar alkotmányról

Túl a szövegen - Értekezés a magyar alkotmányról

Kezdetben voltak az emberi jogok. Majd lett az alkotmány, amely elismerte a jogokat, és korlátok közé szorította az állami hatalmakat. A húszéves köztársaság alkotmánya szakadatlan kérdések forrása. Meddig terjed terjed a köztársasági elnök hatásköre? Betilthatja-e a parlament a gyalázkodó beszédet? Egyenlő jogvédelem jár-e a romáknak? Az ilyen ügyekben akkor igazodunk el, ha ismerjük az alkotmány szövegét, tudjuk, miként érthetők meg az elvont rendelkezések, és tisztában vagyunk azzal, hogy egyáltalán mire szolgál az alkotmány.

Ugrik az objektív felelősség?

Ugrik az objektív felelősség?

Szabó Máté ombudsman szerint az Alkotmánybíróság múlt heti döntése nyomán szükségessé vált az objektív felelősség jogintézményének alkotmányos újragondolása, mivel nem apróbb, jogtechnikai jellegű problémákról van szó, hanem koncepcionális hibák, hiányosságok jellemzik a szabályozást.

Hirdetés
Új alkotmányos jog született

Új alkotmányos jog született

A terroristák elleni harcot kiemelt feladatnak tartó német belügyminiszter, Wolfgang Schäuble már jó ideje szeretné elérni, hogy a rendőrség szélesebb jogkört kapjon az elektronikus adatok vizsgálatánál is, és teljes erőbedobással küzd azért, hogy a belügyi szervek adott esetben egy kémprogramot, állami trójait (Bundes-Trojaner) telepíthessenek a gyanúba keveredett személyek számítógépére, hogy megvizsgálhassák annak tartalmát, követhessék az illető online tevékenységét. A Németországban nagy felzúdulást kiváltott tervet a személyiségi jogokra hivatkozva már egy szövetségi bíróság is elvetette, de a héten az utolsó fellebbviteli fórum, a Legfelsőbb Bíróság újra kimondta, hogy a Bundes-Trojaner vagy más hasonló programok használata sérti az alkotmányos alapjogokat, a polgárok merevlemezeinek vizsgálata lehetséges ugyan, de csak igen szigorú feltételeket betartva.

USA alkotmánya

USA alkotmánya

Mi az Egyesült Államok népe, abból a célból, hogy tökéletesebb egyesülést alkossunk, igazságosságot létesítsünk, biztosítsuk az általános jólétet és megóvjuk a szabadság áldásait magunk és utódaink számára, rendeljük és megállapítjuk ezt az alkotmányt az Amerikai Egyesült Államok részére.

Vétójog és az alapvető emberi jogok

Vétójog és az alapvető emberi jogok

Olvasva és hallgatva a pártok kinyilatkozásit, mint szózatokat az összeugrasztott nép felé, bevallom félek! Mert a benyújtott új Btk. Tervezet jobban szeretné korlátozni a nép demokratikus(?) jogait!

Tuti menü