Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Alkotmány linkgyűjtemény linkjeinek képes leírásai - keresés a linkek között: Alapvető - Az alkotmány [2. oldal]
részletek »

Alkotmány képes leírás: Alapvető - Az alkotmány [2. oldal]

Képes leírás

Itt vagy: alkotmany.tlap.hu » Képes leírás
Keresés
Találatok száma - 80 db
Alapvető emberi és állampolgári jogok

Alapvető emberi és állampolgári jogok

Az alapvető emberi és állampolgári jogok fogalmának, lényegének, tartalmá¬nak kialakulása, fejlődése hosszú történelmi folyamat eredménye. Három olyan nemzetközi szerződés van, amelyek az említett jogok mai értelemben vett katalógusát" tartalmazzák. Ezek az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata; a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya; a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségok¬mánya és az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló római egyezmény. Az említett egyezményekhez hazánk is csatlakozott, és ezzel kötelezettséget vál¬lalt az emberi és állampolgári jogok tiszteletben tartására, védelmére. Az Alkotmány tartalmazza a legfontosabb alapjogok felsorolá¬sát, de nem kevésbé fontos ezek érvényre jutásának biztosítékrendszere.

Alkotmány

Alkotmány

Alkotmány alatt a szó tágabb értelmében vm. állam államjogi intézményeinek összességét és az állampolgárokat ezekkel szemben kötelező államrendet és jogrendet értjük. Ez értelemben tehát minthogy állam államjogi intézmények s államrend nélkül nem képzelhető minden államnak van alkotmánya, még Oroszországnak, Törökországnak, Persiának is. Szorosabb értelemben az «alkotmány» (fr. Constitution, ang. Constitution, ol: Constituzione, spany. Constitucion, ném. Verfassung) alatt amaz államjogi intézmények összességét értjük, amelyek éppen jogi természetüknél fogva arra hivatvák, hogy az államhatalom jog és hatalomkörét szemben az állampolgári társadalom egészével, egyes köreivel, egyes tagjaival, valamint az államhatalom közegeinek illetékességét elvileg szabályozzák, hogy azután azt az állam- és jogrendet, melyet ez elvi szabályozás megállapított, minden önkény, túllépés v. mulasztás ellenében államjogi biztosítékok oltalma alá helyezzék. Ily értelemben nincs minden államnak A.-a (p. Oroszországnak, Törökországnak, Persiának sincs).

Alkotmány - 1949. évi XX. törvény

Alkotmány - 1949. évi XX. törvény

I. fejezet Általános rendelkezések 1. § Magyarország: köztársaság. 2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam. (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja. (3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.2 2/A. § (1) A Magyar Köztársaság az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján - az Európai Uniót, illetőleg az Európai Közösségeket (a továbbiakban: Európai Unió) alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig - egyes, Alkotmányból eredő hatásköreit a többi tagállammal közösen gyakorolhatja; e hatáskörgyakorlás megvalósulhat önállóan, az Európai Unió intézményei útján is.3 (2) Az (1) bekezdés szerinti nemzetközi szerződés megerősítéséhez és kihirdetéséhez az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 3. § (1) A Magyar Köztársaságban a pártok az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok tiszteletben tartása mellett szabadon alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek.

Politika magazin hírek
A kormány tagadja, hogy az EU blokkolta volna a paksi bővítést
A kormány tagadja, hogy az EU blokkolta... Blokkolta az Európai Bizottság Magyarország 12 milliárd eurós atomenergetikai megállapodását Oroszországgal - állította a Financial Times. Bár az Index szerint az ő kérdésükre Navracsics Tibor EU-biztos is megerősítette a vétót, Giró-Szász András kommunikációs államtitkár később tagadta az FT hírét és hozzátette, helyreigazítást kértek a laptól. Nem hagyta...
A Financial Times blogrovatában fejti ki véleményét Mesterházy Attila a mai magyar kormányról
A Financial Times blogrovatában fejti ki... Mesterházy Attila írását közli az Orbán-kormányról a Financial Times...
Nemzetközi lapok véleménye az ukrajnai válságról
Nemzetközi lapok véleménye az ukrajnai... 2014. január 30. Az ukrajnai válság miatt megnövekedett annak kockázata, hogy...
Alkotmánybíróság

Alkotmánybíróság

Szükség van-e új alkotmányra, s ha igen, akkor milyenre? Bár sokan azt hitték a rendszerváltáskor, hogy elég kicserélni a jogszabályokat és kapunk egy jól működő jogrendszert, ez nem így történt! Ennek legfontosabb oka, hogy a két kulcselem, az erkölcsiség és az érvelés elhanyagolttá vált az elmúlt 20 évben. A Taláros Testület január 25-26-i teljes ülésének napirendje.

Alkotmánybíróság - kié a múlt?

Alkotmánybíróság - kié a múlt?

Paczolay: Sem párt, sem személy, sem a többség ne lehessen diktátor! Sólyom: Valóban gyökeres fordulat volt-e a rendszerváltás, valódi forradalom volt-e az, minden békés és tárgyalásos lefolyása ellenére? És kinek a célkitűzései valósultak meg húsz évvel ezelőtt? A tét érzelmileg nézve a rendszerváltás becsülete! Az Alkotmány, végső menedék és biztosíték!

Alkotmánybírósághoz fordult az Óvás

Alkotmánybírósághoz fordult az Óvás

Betonnal telt pezsgőspoharakkal koccintottak csütörtökön azoknak a civil szervezeteknek a képviselői, akik eljöttek az Óvás által meghirdetett sajtótájékoztatóra. A civilek az Alkotmánybírósághoz fordultak, hogy a Zsidónegyed néven elhíresült területet szabályozó tervet visszamenőleges hatállyal semmisítse meg, és az önkormányzat képviselő-testületét, illetve a kulturális minisztert kötelezze az örökségvédelmi jogszabályok megalkotására.

Alkotmányellenes a portugál egyneműek házassága?

Alkotmányellenes a portugál egyneműek házassága?

Minden portugál lap és portál vezető híre az év első elfogadott törvénye: az egyneműek annak ellenére házasodhatnak már, hogy a törvény nem egyeztethető össze a hatályos alkotmánnyal. A európai uniós soros spanyol elnökség hivatalos pénteki kezdete pedig egybeesett a spanyol diplomácia fordulatának bejelentésével: Spanyolország már nem az óvatos nyitás politikáját képviseli Kubával szemben.

Alkotmányellenes a szén-dioxid-adó

Alkotmányellenes a szén-dioxid-adó

Franciaország. Csúszik a párizsi kabinet által elfogadott szén-dioxid-emissziós adó január 1-jére tervezett bevezetése, miután a beépített kivételezések miatt az alkotmánybíróság viszszadobta a jogszabály eredeti változatát. A párizsi miniszterek most azon igyekeznek, hogy a reményeik szerint július elsején hatályba lépő új verzió ne sújtsa kettős teherrel azokat a légszennyező nagyvállalatokat, amelyek az EU emissziókereskedelmi rendszerében (ETS) való részvételre vannak kényszerítve.

Alkotmányértelmezés

Alkotmányértelmezés

A Magyar Köztársaság Alkotmánya, vagyis alaptörvényünk a sok módosítás során már közeledett a nyugat-európai alkotmányokhoz. Az kétségtelen, hogy az alkotmány intézménye a XVII.-XX. század nyugat-európai politikai gondolkodás terméke, habár az "alkotmány" eszméjét több alkotmányjogász a római jogból, mások a "Magna Charta Libertatum" címmel Angliában 1215-ben kiadott bullából eredeztetik. Úgyszólván az alkotmányok kihirdetésével egyidős az a vita is, hogy ki (mely szervek, "közjogi méltóságok", stb.) értelmezhetik az alkotmányt.

Hirdetés
Alkotmányos hangsúlyváltások

Alkotmányos hangsúlyváltások

A magyar politikai közélet egyik kedvelt témája a pártrendszer átalakulásának elemzése, az úgynevezett kvázi-kétpártrendszer kialakulásának - hol halkabb, hol erőteljesebb - bírálata. Sokak véleménye az (nemrégiben Hack Péter fejtette ki a Népszabadságban), hogy a hovatovább kialakult kétpártrendszer torz, nem fejezi ki a magyar társadalom sokszín?ségét, mindamellett, hogy nem is illik az európai trendekhez. Bár a pártrendszer átalakulásának (vagy ahogyan mi, politológusok szeretjük mondani: koncentrálódásának) kérdése fontos, és a magyar demokrácia jelenét és jövőjét alapvetően meghatározó ügy, mégis úgy gondolom, hogy talán túlságosan is sokat foglalkozunk ezzel a témával, s mintha kevesebb energia maradna egyéb, az alkotmányos berendezkedés értékelése szempontjából nem kevésbé lényeges témákra. Másképpen ezt úgy is megfogalmazhatnám: a pártrendszer átalakulása, a két nagy párt hovatovább "korlátlan egyeduralma", vetélytárs-nélkülisége talán maga is része egy nagyobb átalakulási folyamatnak. Nevezzük ezt az átalakulási folyamatot alkotmányos átalakulásnak, a rendszerváltáskor hosszú távra stabilnak hitt alkotmányos keretek módosulásának.

Alkotmányos rendszerváltás: remények és csalódások

Alkotmányos rendszerváltás: remények és csalódások

Egy alkotmányjogász számára az 1949-es rákosista" alkotmány 1989-90-ben végrehajtott átfogó módosításai és az Alkotmánybíróság első ciklusának láthatatlan alkotmány"-írása - különösen ha ez utóbbinak az illető nem is csak külső személője lehetett - a legnagyobb szakmai reményekre jogosított. A jogállamosításnak" ez az időszaka be is váltotta a hozzá fűzött reményeket, történelmi léptékkel mérve elképzelhetetlenül gyorsan kialakult az alkotmányos demokrácia két legfontosabb eleme: megtörtént a hatalmi ágak szétválasztása és intézményes garanciákat kaptak a sztalini alkotmányokban legfeljebb papíron elismert emberi jogok. És ehhez - ellentétben a szovjet blokk többi egykori országával - még csak új alkotmány elfogadására sem volt szükség.

Alkotmánysértő az EU-alkotmány?

Alkotmánysértő az EU-alkotmány?

Az Európai Unió ünnepélyes keretek között aláírt Alkotmányos Szerződése ütközhet az egyes országok nemzeti alkotmányával - vélik spanyol jogászok. Zapatero miniszterelnök gyors állásfoglalást kért országa alkotmánybíróságától, hogy megtarthassák a február 20-ra tervezett népszavazást.

Alkotmányt módosítana Bokros

Alkotmányt módosítana Bokros

A Magyar Demokrata Fórum alkotmányos adósságkorlát bevezetését kezdeményezi, mert szeretnék, ha a kormányzati ciklusok második felében elinduló osztogatás véget érne. A Magyar Demokrata Fórum alkotmányos adósságkorlát bevezetését kezdeményezi - mondta Bokros Lajos, az MDF európai parlamenti képviselője.

Amerikai Egyesült Államok 1787

Amerikai Egyesült Államok 1787

Az alkotmány (latin eredetű szóval konstitúció) általában egy adott állam alaptörvénye, amely az állam jogrendjének alapvető jogforrása. Az első kartális alkotmányt az Amerikai Egyesült Államokban fogadták el 1787-ben. Ezt a - rövid ideig érvényes - lengyel alkotmány követte 1791-ben, valamint a francia alkotmányt is 1791-ben fogadták el. (Az 1791-es lengyel alkotmány a 19. század elején megjelent magyar fordításban). Magyarországon 1919-ben kísérelték meg kartális alkotmány bevezetését, azonban erre csak 1949-ben került sor.

Az Alkotmány a megmaradást szolgáló alaptörvény

Az Alkotmány a megmaradást szolgáló alaptörvény

Január 9-én délelőtt 9 órakor kezdődött Magyar Megmaradás Közössége (MMK) Az Alkotmány a nemzet megmaradásának eszköze című konferenciájára a Gellért Szálló Gobelin termében. A konferencia megnyitó beszédét Csurka István mondta. A legelterjedtebb felfogás szerint elsősorban azért van szükség alkotmányozásra, mert ez a jelenlegi alkotmány nem a magyarság történeti alkotmányára épül, hanem az éppen azt megszakító, idegenszerű Sztalin-papírra. Ugyanakkor sokan elismerik, hogy az azóta átírt dolgozat nem emlékeztet a sztalini alkotmányra. A történeti alkotmány folytonossága viszont ezzel nem szűnt meg. Ez olyan tény, ami önmagában is elég egy új alkotmány elkészítéséhez. A másik érv már nem történelmi, hanem tisztán politikai. Válaszúthoz érkeztünk: rátalálnunk-e a helyes, a létválságból kivezető útra? S ha igen, akkor szükséges egy új, elsősorban a nemzet érdekeit szem előtt tartó alaptörvény...Senki sem tilthatja meg, ha a belső feltételek adottak, hogy új alkotmányt fogalmazzunk meg magunknak. A megmaradást szolgáló alaptörvényt. Gondoskodni kell az alkotmányban a magyar föld megtartásáról. Az EU-ban van példa az európai rendszerrel szembe menő alkotmányozásra. A lengyel alkotmányreform jó példa minderre.

Az alkotmány felülírva

Az alkotmány felülírva

Szeptember 18-ra halasztják az afgán parlamenti választásokat, amelyeket eredetileg május 22-re tűztek ki - jelentette be vasárnapi kabuli sajtóértekezletén a központi választási bizottság egyik tisztségviselője. Fazel Ahmed Manavi közölte, hogy a választásokat pénzhiány, biztonsági okok és szervezési nehézségek miatt halasztják el. Ezenkívül a halasztás lehetőséget ad a választási rendszer reformjának keresztülvitelére - tette hozzá.

Az alkotmány kommentárkötete

Az alkotmány kommentárkötete

Közjogi méltóságok mutatták be az alkotmány kommentárkötetét kedden Budapesten az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemen. A kiadvány - Sólyom László akkori alkotmánybírósági elnök ötlete alapján - 2003 óta készült, majd Jakab András szerkesztésében most jelent meg. Sólyom László köztársasági elnök mérföldkőnek nevezte a kötet kiadását, ahogy fogalmazott, "végre egy igazi kommentár". Emlékeztetett rá: a korábbi kommentárokra nem volt jellemző az a szerves egység, ami a német mintára most elkészült kommentárt jellemzi. A mű különös értékének nevezte a 80 oldalas módszertani tanulmányt az alkotmányértelmezés művészetéről. A köztársasági elnök arról beszélt, furcsán érzi magát, mert ő szerette volna ezt a kötetet megírni, szerkeszteni. Beszélt arról, hogy a kötet generációváltást jelent, hiszen fiatal munkatársak készítették. Mint mondta ez egy új nemzedék műve. Igen pozitívnak nevezte, hogy nem csak alkotmányjogászok írták a kötetet, a szerzők között szép számban voltak az európai uniós jog szakértői, valamint más jogágak képviselői.

Tuti menü